Vis event
Tryk på et arrangement for at læse mere (Overskrifter med rød er klubbens egne arrangementer).
Dagsorden, regnskab og indkomne forslag kan læses under "referater", når du er logget ind. Datoen hedder generalforsamlingsreferat 13.02.2024

Ordinær generalforsamling i Lolland-Falsters Veteran Klub
onsdag den 28. februar 2024 kl. 19 i klubhuset
Industriparken 2A - 4960 Holeby


Før den ordinære generalforsamling påbegyndes, fremlægges resultatet af den nedsatte klubhusgruppes arbejde omkring et evt. kommende nyt klubhus. Projektet præsenteres af de arkitekter, der har bistået gruppen i dens arbejde. Afstemning for eller imod fortsættelse af arbejdet med etablering af et nyt klubhus henlægges under dagsordenens punkt 6 – Indkomne forslag
Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Valg af 2 stemmetællere
3) Bestyrelsens beretning om klubbens virke i det forløbne år
4) Beretning fra diverse udvalg
5) Kassereren forelægger klubbens reviderede årsrapport
6) Indkomne forslag
• Bestyrelsen fremsætter forslag om indførelse af husstandsmedlemskab
• Afstemning omkring fortsættelse af klubhusgruppens videre arbejde
7) Fastsættelse af kontingent for den kommende kontingentperiode: (1/4-2024 – 31/3-2025)
8) Valg til bestyrelsen for en periode på 2 år:
a. Kasserer: På valg er Annie Rost Petersen
b. Bestyrelsesmedlem: På valg er Irene Jørgensen
c. Bestyrelsesmedlem: På valg er Carsten Johannessen
9) Valg af suppleant til bestyrelsen for en periode på 2 år:
a. Vakant ledig
Valg af suppleant til bestyrelsen for en periode på 1 år:
a. Vakant ledig
10) Valg af revisor for en periode på 2 år:
a. På valg er: Kurt Wiell
11) Valg af revisorsuppleant for en periode på 2 år:
a. På valg er: Axel Kjølhede
12) Eventuelt